Японски държавни стипендии

2019/4/23

РЕГЛАМЕНТ
НА КОНКУРСА ЗА ЯПОНСКИ ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ – 2020/21 учебна година


Японското министерство на образованието отпуска стипендии за СПЕЦИАЛИЗАЦИИ на български граждани, за научна работа в японски университети, във всички  области на науките. Предоставени са два вида стипендии:
 
  • двугодишна стипендия /от м.април 2020г. до м. март 2022 г./;
  • стипендия за година и половина /от м. октомври 2020 г. до м. март 2022 г./

За двата вида стипендии, по преценка на университета, се предвижда и 6-месечно изучаване на японски език. 
В Япония специализантите имат възможност да продължат обучението си за придобиване на магистърска и докторска степен, като трябва да се информират своевременно за сроковете за кандидатстване в съответните университети, веднага щом пристигнат в Япония.
Стипендията, която отпуска Японското правителство към 2019 г. е в размер на 143 000 йени месечно за специализанти без придобиване на научна степен, 144 000 йени месечно за студенти в магистърски програми и 145 000 йени месечно за докторанти, като японската страна си запазва правото да коригира посочената сума. Стипендията не предполага издръжка на семейството му. Пътните разходи /еднократно за отиване и връщане/ също се поемат от японската страна. Разходите за летищни такси, както и тези за придвижване от японско летище до приемащият университет или общежитие се поемат от специализантите. При продължително отсъствие от университета стипендията може да бъде спряна.
Всички кандидати трябва да получат официално одобрение от японски университети и от японското министерство на образованието/ след успешно приключване на интервюто, което ще се проведе в края на м.юли 2019 год./
Кандидатствалите през 2019 г. ще получат окончателно одобрение от японската страна за заминаване в края на месец февруари 2020 г.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
 
  • да са родени след 2.04.1985 год. и да са в добро здравословно и психическо състояние;
  • да имат завършено висше образование /бакалавър или магистър/, което да отговаря на темата за специализация, с която кандидатстват; Завършващите, в годината на кандидатстването, трябва да представят заверена в МОМН диплома не по-късно от края на м. юни 2019 г.
  • общият успех от следването да не е по-нисък от 4.00 ;
  • да владеят английски език на ниво английска езикова гимназия и да желаят да изучават японски език, тъй като лекциите, експерименталната работа и научните контакти ще се осъществяват на японски език;
  • кандидатите, завършили японска филология или други филологии на І етап от конкурса се явяват на изпит по японски език;
  • кандидатите от всички останали области на знанието на І етап се явяват на изпит по английски език;
  • всички кандидати задължително се явяват на изпити по японски и английски език по изискване на японската страна. При невладеене на японски език, в изпитния лист ще бъдат отбелязани 0 т. от теста, което не се отразява негативно на процеса на кандидатстване на тези, които не владеят езика.
  • получилите стипендии ще отпътуват за Япония в периода 1 – 7 април или 1 – 7 октомври 2020 година.

НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ:

- ползвалите стипендия от японското правителство, ако не са се занимавали с научна или преподавателска дейност минимум 3 години след края на първото си обучение в Япония. Изключение се допуска за  ползвалите японска държавна стипендия за студенти-японисти за едногодишна езикова специализация в Япония; 
- военнослужащи или цивилни лица, работещи във или за военни служби;
в конкурса могат да участват членове на едно и също семейство, като при високи изпитни резултати и двамата могат да получат стипендия при еднакви условия.


МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО:
 
● Пълен текст на регламента на програмата на английски език от ТУК.
● MEXT Scholarships for 2019 - Embassy Recommendation от ТУК.
● Documents for Application - Research Students - Embassy Recommendation от ТУК.

● ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА В БЪЛГАРИЯ:

1.ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Тестът  е подготвен от Японското министерство на образованието и е с продължителност
60 мин./ 1 час/.
Съгласно изискванията на Японското министерство на образованието Тестът не е анонимен.
Тестът  по английски език ще се проведе на 25.05.2019 год. от 10.00 ч. 
Тестът по японски език ще се проведе на  на 25.05.2019 год. от 11.30 ч. 
Изпитите ще се проведат в сградата на УАСГ - София 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ВЪВ ФОНДАЦИЯ “Св.Св. КИРИЛ и МЕТОДИЙ” и в СТРАНИЦАТА на ФОНДАЦИЯТА НА АДРЕС: www.cmfnd.org на 30.05.2019 год. след  14.00 ч.


2. ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ:

Допуснатите до ІІ етап кандидати, представят научен проект, който се оценява от експерти в същата област. На специална среща ще бъде разяснена процедурата по провеждането на втория етап.
Списъкът, с имената на допуснатите до интервю, ще бъде обявен на 08.07.2019 г. след  14.00 ч.


3. СЪБЕСЕДВАНЕ / ИНТЕРВЮ/

Комисия, с представители на Японско посолство, Министерство на образованието, Министерство на външните работи и МФ “Св.Св.Кирил и Методий” ще проведе събеседване с допуснатите кандидати в края на м. юли 2019 г. Точната дата ще бъде обявена допълнително.


РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ:

от 15.04. до 17.05.2019 г. вкл.  
в МФ”Св.Св.Кирил и Методий”, ул. "Васил Априлов" No. 3, София
тел. 02/846 5324, e-mail:marta@cmfnd.org (г-жа Марта Илиева)


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- формуляр за регистрация, който можете да изтеглите от ТУК
- ксерокопие на дипломата за завършено висше образование на български език / не е необходима нотариална заверка/;
- притежателите на  дипломи за висше образовение, издадени в чужбина, трябва да ги заверят предварително в МОМН 
- лична карта за удостоверяване на гражданството и възрастта;

Не е задължително регистрацията да се извърши лично.
Регистрацията може да се извърши и по електронна поща на адрес: marta@cmfnd.orgОТНОСНО КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СЕ ДИПЛОМИРАТ В ГОДИНАТА НА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТА

1. Всички кандидати, които се дипломират в годината на кандидатстването си при регистрацията си за участие в изпитната кампания трябва да представят:
а) Уверение, издадено от университета за семестриално завършено образование, в което ясно е указан  периодът на предстоящото им дипломиране  
б) Академична справка за успеха от цялото следване 
в) Лично попълнена декларация от кандидата, в която отново ясно се указва  периода на предстоящото дипломиране и се изразява писмено съгласие, че в случай че успехът на кандидата не отговаря на изискванията на регламента, той губи право на по-нататъшно участие в изпитната кампания.

2. Независимо от описаното в т.1 право на по-нататъшно участие в изпитната кампания губят всички кандидати, които не представят заверена в МОНМ диплома за висше образование към датата на интервюто (т.е. към м. юли 2019 г.).
 
Допълнителна информация за конкурса можете да получите в централата на МФ ”Св.Св. Кирил и Методий” в София – ул.”В.Априлов” No. 3 всеки ден от 14 до 16 часа, тел. 02/846 5324, в информационните центрове на фондацията в страната, както и на адрес: www.cmfnd.org


ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА: НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ КОНКУРСА ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ САМ СЕ ОСВЕДОМЯВА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ.

Японската страна не предоставя информация за причините за недопускане до всеки от етапите, както и и за оценките на недопуснатите.

Японската страна си запазва правото на изменения по Регламента, като своевременно уведоми кандидатите за настъпилите промени.