Приветствие на посланик НАРАХИРА Хироши

2020/8/24
ambassador
 Казвам се НАРАХИРА Хироши и съм извънреден и пълномощен посланик на Япония в България. На 24ти август връчих акредитивните си писма на президента Румен Радев и официално встъпих в длъжност.
Миналата година беше паметна за Япония и България, тъй като отбелязахме тройния юбилей в двустранните си отношения, в това число 110 години от началото на официалните ни двустранни контакти. В тази връзка бих искал да изкажа намерението си да полагам усилия за поддържането и укрепването на изградените досега отношения.
 
 На първо място, бих искал да отбележа, че в момента целият свят е в затруднено положение поради разпространението на новия коронавирус. Част от най-важните задачи на Посолството на Япония са да защитава здравето и безопасността на японските граждани – живеещи или пътуващи в България, както и да подкрепя японските компании, за да могат те да осъществяват дейността си в добра и безопасна среда. За постигането на тези цели, всички служители на посолството ще положим нужните усилия.
 
 В настоящата ситуация нашият приоритет е справянето с новия коронавирус, но освен това смятам да се заема и със следните задачи.
 
 По отношение на икономическите въпроси, ще се стремя да разпространявам информация и да работя за подобряване на условията, така че да се повиши интересът на японските фирми към възможностите за инвестиции в България и сътрудничество с български компании. По този начин се надявам в България да се създаде среда, в която чрез активното участие на талантливите български граждани в местния пазар, българската икономика и японският бизнес да се развиват съвместно. 
 
 Туризмът е едно от полетата с най-голям потенциал и смятам да насоча усилията си към развитието на двупосочния туризъм между Япония и България. И двете ни страни са известни с това, че имат четири сезона, плодородни земи, природа, история, обекти на световното културно наследство, както и редица очарователни, но все още не съвсем познати дестинации. Затова бих искал да вложа максимални усилия в двустранното повишаване на туристическия поток и да работя за непрекъснатото изграждане на приятелски отношения между български и японски градове.
 
 Освен това бих желал да насърча отличното научно и технологично сътрудничество, което не само ще укрепи връзките ни, но и ще затвърди бъдещите икономически основи на двете страни.
 
 Относно популяризирането на японската култура, бих искал да представя традиционни японски сценични изкуства, спорт, бойни изкуства, музика, филми, аниме, поп култура и не само чрез Дните на японската култура и други събития, като се надявам усилената ми работа в тази сфера да спомогне за едно по-дълбоко разбиране на Япония у българския зрител. И по-конкретно що се отнася до японската храна, която става все по-известна тук, ще се съсредоточа върху представяне на автентичната японска кухня, като ще се радвам да ѝ се насладят възможно най-много българи. Бих искал и да способствам за това, гражданите на нашите две страни да се запознаят едни други с отличните селскостопански продукти и готова продукция от България и Япония, в това число и качествените алкохолни напитки като българското и японското вино, саке и т.н.
 
 България е страна, с която имаме традиционно приятелство и която споделя с Япония фундаментални ценности като свобода, демокрация, човешки права и върховенство на закона. А в по-широк аспект, например по отношение на политиките спрямо региона на Западните Балкани, бихме искали да задълбочим сътрудничеството си с България, за да може знанията и опита на Япония да бъдат в полза на българското правителство.
 
 Възнамеряваме да общуваме редовно с Вас и да сме Ви полезни чрез дейностите на посолството. Благодарим Ви предварително за подкрепата и сътрудничеството!
 
НАРАХИРА Хироши
Извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България

Greeting by Ambassador NARAHIRA Hiroshi

 My name is Hiroshi Narahira, and I am here as Ambassador of Japan to Bulgaria. On August 24th, I presented credentials to President Radev and started to work in the Japanese embassy in earnest. Last year was memorable for Japan and Bulgaria, as we celebrated the triple anniversary in our bilateral relations, including 110 years since the beginning of our official bilateral contacts. In this regard, I would like to express my intention to make efforts to maintain and strengthen the relations that have been established so far.
 
 First of all, I would like to note that the whole world is currently in a difficult situation due to the spread of the new coronavirus. Some of the most important tasks of the Embassy of Japan are to protect the health and safety of Japanese citizens - living or traveling in Bulgaria, as well as to support Japanese companies so that they can operate in a good and safe environment. To achieve these goals, all embassy staff will make the necessary efforts.
 
 In the current situation, our priority is to deal with the new coronavirus, but I also plan to tackle the following tasks.
 
 Regarding economic issues, I will strive to spread information and to improve conditions in order to increase the interest of Japanese companies in investment opportunities in Bulgaria and cooperation with Bulgarian companies. In this way, I hope that in Bulgaria an environment will be created in which, through the active participation of talented Bulgarian citizens in the local market, the Bulgarian economy and the Japanese business will develop together.
 
 Tourism is one of the fields with the greatest potential and I intend to focus my efforts on the development of bilateral tourism between Japan and Bulgaria. Both our countries are known for having four seasons, fruitful lands, nature, history, World Heritage sites, as well as a number of charming but still not fully known destinations. That is why I would like to make every effort in the area of bilateral increase of tourist flow and to work for the continuous building of friendly relations between Bulgarian and Japanese cities.
 
 In addition, I would like to promote the excellent scientific and technological cooperation, which will not only strengthen our ties, but also strengthen the future economic foundations of both countries.
 
 Concerning the promotion of Japanese culture, I would like to present traditional Japanese performing arts, sports, martial arts, music, movies, anime, pop culture and more through the Days of Japanese Culture and other events, and I hope that my hard work in this field will contribute to a deeper understanding of Japan among the Bulgarian audience. In particular, in regard to Japanese food, which is becoming more and more famous here, I will focus on presenting the authentic Japanese cuisine, and I will be happy for as many Bulgarians as possible to enjoy it. I would also like to help the citizens of our two countries to get to know the excellent agricultural and finished products from Bulgaria and Japan, including quality alcoholic beverages such as Bulgarian and Japanese wine, sake, etc.
 
 Bulgaria is a country with which we have traditional friendship and which shares with Japan fundamental values such as freedom, democracy, human rights and the rule of law. Also, in a broader aspect, for example in relation to the policies towards the region of the Western Balkans, we would like to deepen our cooperation with Bulgaria so that the knowledge and experience of Japan can be of benefit to the Bulgarian government.
 
 We intend to communicate with you regularly and to be useful to you through the activities of the embassy. Thank you in advance for your support and cooperation!
 
 
NARAHIRA Hiroshi
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Republic of Bulgaria