Japanese (日本語)
<< Начало | Информация за Япония | Система за социално осигуряване | Преразглеждане на пенсионната система
 

Период на ограничения в общественото благосъстояние

Нов подход към системата за социално осигуряване

Преразглеждане на пенсионната система

Въвеждане на система за осигуряване при нужда от ползване на сестрински грижи


Преразглеждане на пенсионната система

Поради застаряването на нацията и намаляване броя на населението в резултат на ниската раждаемост системите за социална защита, включително и пенсиите, трябва да бъдат преразгледани. Както бе споменато вече, през 1961 г. бе положено началото на пенсионно осигуряване за всички японски граждани. Гражданите биват разделени на три групи: "социална пенсия" (кокумин ненкин) за самоосигуряващите се,( косей ненкин) за работещите на трудов договор и (кьосей ненкин) или "спомагателни пенсии" за държавните служители. В началото на 1986 г. бе въведена двустепенна пенсионна система, благодарение на която цялото население получи право на социална пенсия, към която се изплащат допълнителни суми в определени пропорции.

В момента първата степен на двустепенната пенсионна система е социалната пенсия, като осигуреното население е разделено на три групи в зависимост от размера на получаваната пенсия, методът на плащането на пенсионните вноски и дали са упълномощени да получават доплащания към пенсиите. Първата категория "Гарантирани пенсии" включва студенти или самонаети граждани на възраст от 20 до 60 години, които сами внасят своите осигуровки. Втората категория обхваща главно тези, които са на трудов договор във фирма или бюджетна организация. В третата категория влизат съпругите на тези от втора категория, които нямат собствен доход и следователно не са задължени да правят осигурителни вноски.
Японските работници получават право на пенсии след навършване на 60 години. След реформата на пенсионната система през 1994 г. изплащането на допълнителни пенсии от доброволно пенсионно осигуряване се отлага до навършване на 65 години. До скоро жените в Япония се пенсионираха на 55 години. В момента тази възраст е 60 години. След 2018 г. пенсионната възраст ще бъде 65 години.

Най-сериозният проблем, свързан с ниската раждаемост в Япония, е намаляването на броя на хората, които допринасят за набиране на средства за социално осигуряване. С това е свързано и неравномерното разпределяне на данъчната тежест. Например, усилено се коментира неравнопоставеността между данъчното бреме на тези от третата категория (предимно домакини) и самотните и омъжени работещи жени. От общо 19,1 милиона самонаети и самоосигуряващи се, 4,5 - 5 милиона не внасят редовно вноските или ползват преференции. Към тях се прибавят още 1,95 милиона, които нямат осигурителни книжки. Подобни фактори разклащат финансовата основа на националната пенсионна система.

През юли 1995 г. Съветът за социално благополучие към правителството одобри документ, озаглавен "Нова структура на системата за обществено благосъстояние". Сред отделните препоръки е и "изграждането на система за обществено осигуряване за ползване на сестрински грижи" и "преминаване от обществено осигуряване на база домакинства към обществено осигуряване на база индивиди". Този документ цели преструктуриране на системата и допринася за по-голяма сигурност на хората, живеещи през XXI век.