Други визи/ Other visa applications

2024/4/1

 

„Дигитален номад“

1. Цел на пътуването
 Участие в някоя от следните дейности въз основа на трудов договор с корпорация или други чуждестранни организации;

  • Дейности, които включват използване на информационни и комуникационни технологии в Япония за извършване на бизнес в офис на организацията, намиращ се в чужда държава.
  • Дейности, които включват използване на информационни и комуникационни технологии за предоставяне на услуги срещу заплащане или за продажба на артикули (с изключение на тези, които не могат да бъдат предоставени или продадени без влизане в Япония) на лице в чужда държава.

 2. Допустими лица
(1) Тези, които остават в Япония за период не по-дълъг от 6 месеца, извършващи международна дистанционна работа с гореспоменатата цел и имат гражданство на отговаряща на условията държава или регион.
(2) Съпруг или дете на (1), който има гражданство на отговаряща на условията държава или регион.
 
Моля, вижте „Списък на държави/региони, отговарящи на условията“ на Имиграционните служби (тук).
 
3. Период за проверка на документите
(1) При кандидатстване с "Certificate of Eligibility" (“Разрешение за право на пребиваване”)
Приблизително 3 до 5 работни дни след получаване на необходимите документи за кандидатстване
 
(2) При кандидатстване без "Certificate of Eligibility" (“Разрешение за право на пребиваване”)
Приблизително 1 месец след получаване на необходимите документи за кандидатстване
 
4. Необходими документи
(1) Лица, притежаващи "Certificate of Eligibility" (“Разрешение за право на пребиваване”)
- Паспорт
- Формуляр за кандидатстване за виза
- "Certificate of Eligibility" (“Разрешение за право на пребиваване”)
 
Съпруг/Съпруга или деца, придружаващи лицето, трябва да представят следните документи заедно с гореспоменатите.
- Документи, доказващи статуса на връзката с основния кандидат
- Копие от паспорта на основния кандидат
 
(2) Лица, които не притежават "Certificate of Eligibility" (“Разрешение за право на пребиваване”)
- Паспорт
- Формуляр за кандидатстване за виза
- График за времето, прекарано в Япония
- Документ, доказващ, че годишният доход е еквивалентен на ¥10,000,000 или повече (Пример: удостоверение за платен данък; удостоверение за доход; трудов договор и др.)
- Документ, доказващ, че кандидатът има застраховка, която покрива смърт, нараняване и заболяване за престоя в Япония (покритието на разходите за лечение на наранявания и заболявания да е ¥10,000,000 или повече)
(Пример: копие от застрахователен сертификат и съответните условия; копие от кредитна карта, заедно с документи, удостоверяващи съдържанието на застрахователното покритие, приложени към кредитната карта и др. )
 
 Съпруг/Съпруга или деца, придружаващи лицето, трябва да представят следните документи заедно с гореспоменатите
- Документи, доказващи статуса на връзката с основния кандидат
- Копие от паспорта на основния кандидат
 
5. Такса за виза
Моля, проверете страницата относно таксите (тук).

 

“Digital Nomad”

1. Purpose of travel
Engaging in any of the following activities based on an employment contract with the corporation or other foreign organizations;

  • Activities that involve using information and communication technology in Japan to engage in business at the organization’s business office located in a foreign country.
  • Activities that involve using information and communication technology to provide services for a fee or to sell items (excluding those that cannot be provided or sold without entering Japan) to a person in a foreign country.
 2. Eligible Persons
(1) Those who stay in Japan for a period not exceeding 6 months to get engaged in international remote work with the purpose above and have citizenship of an eligible country or region.
(2) Spouse or child of (1) who has citizenship of an eligible country or region.
 
Please refer to the website of the Immigration Services Agency for more information on eligible countries or regions (click here).
 
3. Period needed for visa examination
(1) When applying with Certificate of Eligibility
   Approximately 3 to 5 business days after receiving the necessary documents for application
 
(2) When applying without Certificate of Eligibility
   Approximately 1 month after receiving the necessary documents for application
 
4. Documents to be submitted
(1) Those who have Certificate of Eligibility
- Passport
- Visa application form
- Certificate of Eligibility
 
Spouse or child accompanying the main applicant must submit the following documents along with the above.
-Documents providing the relationship status with the main applicant
-Copy of the main applicant’s passport 

(2) Those who don’t have Certificate of Eligibility
- Passport
- Visa application form
- Schedule of stay in Japan
- Documents certifying that the annual income is equivalent to ¥10,000,000 or more
(e.g. tax payment certificate, income certificate, employment contract, etc.)
- Documents certifying that the applicant has insurance coverage for death, injury and illness journey stay in Japan (with coverage of  ¥10,000,000 or more for treatment of injury and illness)
  (e.g. copy of the insurance certificate and the terms of conditions, copy of the credit card along with documents certifying the contents of the insurance coverage attached to the credit card, etc.)
 
Souse or child accompanying the main applicant must submit the following documents along with the above.
- Documents providing the relationship status with the main applicant
- Copy of the main applicant’s passport

 
5. Visa fee
  Click here for the required fee.