Japanese (日本語)
<< Начало | Консулски въпроси | Визи | Допълнителни документи при кандидатстване за виза
 

Необходима ли ви е виза, за да посетите Япония?

Визи за български граждани

Основни документи при кандидатстване за виза

Допълнителни документи при кандидатстване за виза

Когато кандидатствате за виза, трябва да знаете...

Критерии за издаване на виза

Такса за виза

Нова система за регистрация и пребиваване на чужденци в Япония

Допълнителни документи при кандидатстване за виза

Допълнителните документи, които кандидатите следва да представят при кандидатстване за виза за Япония в зависимост от целта на пътуването си, са както следва:

Краткосрочен престой (туризъм, гостуване на приятели и/или роднини)
(Тази категория виза изключва упражняването на трудова или друг вид платена дейност на територията на страната)

От страна на кандидата
1. Писмо, описващо подробно целта на пътуването
2. Документ(и), удостоверяващ, че кандидатът разполага с достатъчно налични средства, които да покрият престоя му в Япония (напр. документ от банка, удостоверяващ движението по сметката на кандидата през последните 6 месеца; пътнически чекове и/или др.)
3. Документ(и), удостоверяващ каква професия упражнява кандидата, издаден от организацията, към която кандидатът съответно принадлежи (напр. служебна бележка от работодател, в която е посочена длъжността, която кандидатът заема, от колко време работи при съответния работодател, размер на месечно възнаграждение, както и датите, за които кандидатът е получил разрешение да ползува отпуск; служебна бележка от учебно заведение и копие от ученическа/студеднтска карта или др.)
4. Документ(и), удостоверяващ връзката на кандидата с други лица (напр. удостоверение за сключен граждански брак или др., когато става дума за семейна/роднинска връзка или снимки, кореспонденция или др., когато става дума за приятелска връзка)
5. Подробен план-програма на пътуването на кандидата до Япония
6. Документ(и), удостоверяващ, че кандидатът има осигурени подходящи условия за настаняване в Япония (напр. резервация за хотел или др.)
7. Самолетна(и) резервация за цялото пътуване или самолетен билет
8. В случай, че кандидатът пътува по особен повод или при специфични обстоятелства, всякакъв друг вид документ, който да удостоверява този повод или тези обстоятелства
и др.

От японска страна
1. Покана от домакина на кандидата в Япония (приятел/роднина), в която подробно да е посочена целта на пътуването на кандидата, продължителността на престоя и т.н.
2. Потвърждение на закупен туристически пакет и/или програма на закупен туристически пакет от страна на туристическата фирма, в случай, че кандидатът пътува до Япония на организиран туризъм
3. Удостоверение за местожителство (Jumin-hyo) от страна на домакина на кандидата в Япония (приятел/роднина)
4. Банково удостоверение или документ, за платен данък общ доход от страна на домакина на кандидата в Япония (приятел/роднина), в случай, че той гарантира, че поема разходите по престоя на кандидата в Япония
5. Удостоверение за регистрация на чужденец (Alien Registration Certificate), в случай че домакинът на кандидата в Япония (приятел/роднина) не е японски гражданин
6. Ксерокопие от паспорта на домакина на кандидата в Япония (приятел/роднина), в случай, че той не е японски гражданин, включително и от страниците с японската виза и печата от имиграционните власти
7. Удостоверение за семейна регистрация (Koseki-tohon), ако домакинът на кандидата (приятел/роднина) е съпруг/съпруга на японски гражданин
8. Подробен план-програма на престоя на кандидата в Япония
и др.

Внимание!
- Консулът си запазва правото, в определени случаи да изисква от кандидата да представи към горепосочените документи допълнително и документи като: писмо-гаранция, служебна бележка от работодател от страна на домакините на кандидата в Япония и др.
- Ако кандидатът няма приятели/роднини в Япония, горепосочените документи от японска страна могат да бъдат спестени.

Краткосрочен престой (бизнес пътувания)
(Тази категория виза изключва упражняването на трудова или друг вид платена дейност на територията на страната.)

От страна на кандидата
1. Писмо от страна на фирмата-работодател на кандидата, в което подробно да е посочена сферата на дейност на фирмата и целта на пътуването на кандидата до Япония
2. Банков документ, удостоверяващ движението по сметката на кандидата през последната 1 година
3. Документ(и), удостоверяващ, че кандидатът има осигурени подходящи условия за настаняване в Япония (напр. резервация за хотел или др.)
4. Самолетна(и) резервация за цялото пътуване или самолетен билет
и др.

Внимание!
- Консулът си запазва правото, в определени случаи да изисква от кандидата да представи към горепосочените документи допълнително и:
- Официални документи, удостоверяващи регистрацията на фирмата (съдебно решение, регистрация по БУЛСТАТ и/или др.)
- Документ(и), удостоверяващ внесени дължими данъци/такси, годишен и/или финансов отчет за дейността и/или др.
- Документ(и), удостоверяващи дейността на фирмата (разрешителни, товарителници, фактури и/или др.)

От японска страна
1. Покана от страна на бизнес партньора в Япония, в която подробно да е посочена целта на пътуването на кандидата до Япония, както и неговата продължителност
2. Подробен план-програма на престоя на кандидата в Япония
и др.

Внимание!
- Консулът си запазва правото, в определени случаи да изисква от кандидата да представи към горепосочените документи допълнително и:
- Писмо-гаранция
- Удостоверение за фирмена регистрация (Tokibo-tohon), брошури и/или др.
- Удостоверение за внесен корпоративен данък (Hojin-jigyo-zei) и/или удостоверение за състоянието на фирмата (Profit and Loss Statement)

Транзитно преминаване

От страна на кандидата
1. Писмо, описващо подробно целта на пътуването
2. Самолетен билет(и) и хотелска резервация, ако кандидатът има нощувка в Япония
3. Документ(и), удостоверяващ, че кандидатът разполага с достатъчно налични средства, които да покрият престоя му в Япония (напр. банково удостоверение; пътнически чекове или др.)
4. Входна виза за страната, крайна дестинация на пътуването на кандидата
и др.

Работна виза

В случай, че целта на пътуването е работа, кандидатът следва да се сдобие предварително с т.нар. Certificate of Eligibility (“Разрешение за право на пребиваване”). За него пред имиграционните власти в Япония, от името на кандидата, кандидатства канещата японската страна (работодател и др.). След като получи оригиналния Certificate of Eligibility, кандидатът следва да го представи в Посолство на Япония, придружен от 1 бр. ксерокопие, заедно с основните документи при кандидатстване за виза. Различните категории работна виза са както следва:

-Artist -Engineer
-Entertainer -Instructor
-Intra-company Transferee -Investor/Business Manager
-Journalist -Legal/Accounting Services
-Medical Services -Professor
-Religious Activities -Researcher
-Skilled Labor  
-Specialist in Humanities/International Services (ex. Interpreter)  

Дългосрочен престой

В случай, че целта на пътуването е дългосрочен престой, кандидатът следва да се сдобие предварително с т.нар. Certificate of Eligibility (“Разрешение за право на пребиваване”). За него пред имиграционните власти в Япония, от името на кандидата, кандидатства канещата японската страна (организация-домакин, университет, съпруг/съпруга и др.). След като получи оригиналния Certificate of Eligibility, кандидатът следва да го представи в Посолство на Япония, придружен от 1 бр. ксерокопие, заедно с основните документи при кандидатстване за виза. Различните категории виза за дългосрочен престой са както следва:

-Cultural activities -Trainee
-Student -Designated activities
-Dependent  
-Spouse or child of Japanese national  
-Spouse of permanent resident  
-Long term resident  

В общия случай, издаването на визата отнема 5 работни дни след подаването на документите.

Внимание!
- В определени случаи, когато става дума за виза-категории, като “Cultural activities”, “Trainee”, “Dependent” и “Spouse/child of Japanese national”, Посолство на Япония ще приема документи и на кандидати, които не разполагат със Certificate of Eligibility. Повече информация по въпроса може да бъде получена по телефона или на място в консулския отдел на посолството в София.