Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
10.03.2009

Министерството на околната среда и водите получи от JICA два високопроходими автомобила
в рамките на проекта „Интегрирано управление на водите в Република България”,
финансиран от японското правителство

 

На 20 феврури т. г. Посланик Цунехару Такеда присъства на официална церемония по дарение на два високопроходими автомобила като част от съвместния проект „Интегрирано управление на водите в Република България” на Министерството на околната среда и водите и японската агенция JICA, приключил миналата година и финансиран от японското правителство. Домакините на церемонията в лицето на министър Джевдет Чакъров и зам. Министър Любка Качакова изразиха от свое име и от името на българското правителство благодарност и задоволство от активното българо-японско сътрудничество в областта на икономиката и техническата сфера като цяло.

В своето приветствие към присъстващите посланик Такеда изрази надежда, че резултатите от успешно приключилото през миналата година проучване, както и настоящото дарение на специализирани автомобили ще бъдат използвани максимално ефективно и че сътрудничеството с министър Джевдет Чакъров (който беше и член на официалната делегация на президента Първанов по време на визитата му в Япония през януари т. г.) и министерството на околната среда и водите ще продължи да се развива и в бъдеще и да търси нови форми за опазване на околната среда след Протокола от Киото.


­­­
Основната цел на приключилия проект „Интегрирано управление на водите в Република България” беше да окаже съдействие на МОСВ и на Басейновите дирекции в страната при разработването на Плановете за управление на речните басейни, а също така и за създаването на база данни и компютърни модели за интегрирано управление на водите като инструменти при вземането на решения и в процеса на управлението.
Пилотните зони по проекта бяха Източнобеломорския и Заподнобелеморския басейнови райони. Бяха избрани два речни басейна – тези на реките Янтра и Камчия, с цел да бъде подпомогната дейността на Басейнова дирекция-Плевен и Басейнова дирекция-Варна при разработване на техните бази данни.
В рамките на проекта бяха разработени предложения за Планове за управление на речните басейни, включващи конкретни програми от мерки за подобряване на състоянието на водите от гледна точка на тяхното качество и количество, както и за решаване на проблемите, свързани с водите, в посочените два басейнови района. Предлаганите програми от мерки включват изграждане на нови и реконструкция на съществуващи пречиствателни станции за отпадни води и канализационни мрежи (за 31 града), подобряване на водопроводните мрежи и подобряване на напоителните системи.
Резултатите на този проект послужиха като основа за разработването на Плановете за управление на речните басейни за цялата страна.