Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2011г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
18.08.2015

Процедура за получаване на патронажа на посолството на Япония
при организиране и провеждане на публични събития

Посолството на Япония има готовност да предостави патронаж на събития, които представят японската култура или имат за цел насърчаване на международните контакти, събития, които имат обществена значимост, организират се с нестопанска цел и нямат политически или религиозен характер.
За предоставяне на патронаж от страна на посолството е необходимо да предприемете следните процедурни стъпки:

1. Необходими документи за кандидатстване

За патронаж е необходимо да се кандидатства в посолството на Япония в България поне месец и половина преди датата на събитието, като за целта трябва да се подаде целия набор документи, изброени по-долу. ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОПЪЛВАТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Документите, се попълват върху специални формуляри, които можете да свалите по-долу и се подават лично или по пощата до Културно-информационния отдел в посолството на Япония.

(1) Заявление за получаване на патронаж и клетвена декларация с оригинален подпис и печат на кандидатстващата организация

(2) Описание на събитието, подробна информация за откриването и пр.

(3) Бюджет на събитието

(4) Рекламни материали и информация, свързани със събитието –проект на събитието, списък с творбите (за изложби), съдържание на творбата (филми, пиеси), програма на събитието, регламент за участие (за конкурси и др.) и др. Необходимо е да се представи поне едно от горепосочените.

(5) Документи за организацията- организатор на събитието или кандидатстващата организация

  1. Списък на екипа – имена и титли
  2. Устав на организацията или равен на него документ
  3. История на организацията, дейности, постижения и др.
  4. В случай, че кандидатстващата организация е различна от организацията, която е организатор на събитието – документ, удостоверяващ връзката между двете организации (договор или др.)


2. Представяне на репорт след края на събитието

В рамките на до 3 месеца след края на събитието, получило патронаж, кандидатстващата организация е необходимо да подаде в посолството на Япония отчет за неговото провеждане. Бланката за него можете да свалите по-долу. Без представянето на такъв отчет, кандидатстващата организация губи правото си да кандидатства в бъдеще за патронаж на посолството на Япония.

Финален отчет за проведеното събитие (формуляр)


3. Забележки

(1)Предоставянето на патронаж от страна на посолството на Япония не означава, че посолството е съорганизатор на събитието
(2) Предоставянето на патронаж не предполага финансова подкрепа за съответното събитие от страна на посолството на Япония
(3) При предоставянето на патронаж посолството на Япония не носи отговорност за съдържанието и последиците от събитието
(4) След като вземе решение за предоставяне на патронаж, Посолството на Япония предоставя на кандидатстваща организация своето писмено съгласие за това. На свой ред, след края на събитието, кандидатстваща организация се задължава да предостави на посолството отчет за проведеното събитие.

4. Подробни бележки относно попълването на документите

5. При допълнителни въпроси, се свържете с Културно-информационния отдел на посолството на Япония в Република България.